Obiekty budowlane na terenach górniczych

IV Konferencja naukowo-techniczna OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - Podsumowanie

 

W dniach 18 – 19 listopada 2021 roku obradowała w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Obiekty budowlane na terenach górniczych”.

Konferencja została zorganizowana przez Katowicki Oddział PZITB, we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, a wsparcie finansowe udzieliła Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w ramach programu doskonalenia zawodowego swoich członków.

        
 
Konferencja planowana w cyklu 2-letnim - poprzednie edycje w latach 2014, 2016 i 2018 - nie mogła się odbyć w roku ubiegłym z powodu nasilenia pandemii koronawirusa. W tym roku została zorganizowana w formie hybrydowej. Osoby biorące udział w obradach stacjonarnie miały możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami na sali wykładowej, natomiast uczestniczące zdalnie, za pośrednictwem Internetu, mogły zadawać pytania i zgłaszać problemy na czacie.

Wiodący temat tegorocznych obrad „AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH” nawiązywał do wcześniejszych konferencji, podczas których prezentowano ogólną wiedzę dotyczącą projektowania na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej, aspekty formalno-prawne oraz diagnozowanie i sposoby wzmocnień istniejących obiektów budowlanych. W konferencji brało udział ok. 130 osób - projektantów konstrukcji, kierowników budów, inwestorów oraz pracowników urzędów - głównie ze Śląska, ale były również uczestnicy spoza województwa śląskiego.

Z uczestnikami przywitał się za pośrednictwem Internetu Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, życząc owocnych obrad i poszerzania specjalistycznej wiedzy zawodowej. Krótkie wystąpienie miał również rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, który wyraził zadowolenie z odbywającej się w murach jego uczelni tak ważnej konferencji.

Program merytoryczny konferencji przygotował Komitet Naukowy pod kierunkiem prof. ITB dr. inż. Mariana Kawuloka. Uczestnicy konferencji wysłuchali 27 wykładów opracowanych i wygłoszonych przez specjalistów w dziedzinie szkód górniczych. Byli to pracownicy naukowi śląskich uczelni technicznych – Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach - oraz Instytutu Techniki Budowlanej i Głównego Instytutu Górniczego. Wykłady wygłaszano w kilku sesjach tematycznych. Były to sesje: prawna, górnicza, budowlana - budownictwo kubaturowe (statyka), budownictwo kubaturowe (dynamika), inżynieria komunikacyjna i infrastruktura oraz wybrane przykłady. Po zakończeniu wykładów, w każdej sesji odbywały się panele dyskusyjne. Również podczas przerw można było w kuluarach kontynuować dyskusje i poszerzać wiedzę techniczną w rozmowach z wykładowcami.

Dla wszystkich uczestników przygotowano materiały konferencyjne - przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub odbierane osobiście. Wszyscy biorący udział w konferencji otrzymali pocztą elektroniczną wykłady z przykładami. Uczestnicy stacjonarni odebrali osobiście zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia zawodowego i blisko 300-stronnicową monografię, obejmującą pełne teksty wykładów.

W konferencji uczestniczyły również firmy prezentujące materiały przydatne w pracy projektantów i wykonawców: Dynafea Solutions Natalia Pietrzak, Epufloor Sp. z o.o., JD Engineering Łukasz Jarno, MIDAS, SHM System Sp. z o.o., Sp.k, Tensar Polska Sp. z o.o. Przedstawiciele firm mieli również krótkie wystąpienia promocyjne lub stoiska.

Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem czuwał Zespół Organizacyjny Konferencji pod przewodnictwem Marty Kadeli.

Dziękując wszystkim za udział w konferencji już teraz zapraszamy na kolejną za 2 lata.

 

 

PARTNERZY

    

    

 

 

 

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87